Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, diensten en iedere afgifte van objecten bestemd voor verkoop ter bemiddeling/veiling door Collactions. Door ondertekening van het contract verklaart opdrachtgever zich bekend en akkoord met deze voorwaarden. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken door nadrukkelijke vermelding op het contract.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. bemiddeling: de verkoop van objecten;
b. veiling: verkoop bij opbod van objecten in het openbaar;
c. opdrachtgever: degene, die aan Collactions de objecten ter veiling/bemiddeling aanbiedt;
d. limiet: het tussen Collactions en de opdrachtgever overeengekomen minimale bedrag, waarvoor de objecten door Collactions verkocht mogen worden;
e. contract: het formulier dat dient tot bewijs van afgifte van één of meerdere objecten;
f. object(en): een of meerdere te bemiddelen/veilen objecten of samenstellingen daarvan.

Artikel 1
1. Opdrachtgever machtigt Collactions de objecten ter bemiddeling/veiling te verkopen en verklaart bekend en akkoord te zijn met de door Collactions terzake te hanteren voorwaarden.
2. Collactions bemiddelt onder eigen naam en op commissie-basis in opdracht van de eigenaar van de objecten; de privacy van de opdrachtgever is bij de bemiddeling/veiling  gewaarborgd.
3. Collactions zet zich in om te bemiddelen bij de verkoop van de objecten, dit aan een partij die daarvoor het afgesproken limietbedrag wenst te betalen.
4. Collactions zet zich er voor in het object in een passende veiling ter verkoop aan te bieden en namens opdrachtgever de objecten te verkopen aan de partij die daarop ter veiling het hoogste bod uitbrengt, tenzij dit bod beneden een met de opdrachtgever afgesproken limiet ligt.

Artikel 2
1. Opdrachtgever verklaart volledig bevoegd te zijn over de objecten te beschikken en Collactions schadeloos te zullen stellen indien Collactions mocht worden gehouden tot afgifte van de objecten aan een derde met een beter recht.
2. Opdrachtgever is jegens Collactions volledig aansprakelijk voor de schade en kosten die worden opgeroepen door enige afwijking, onjuistheid, onvolledigheid of gebrek in door opdrachtgever aan Collactions verschafte informatie over de herkomst, conditie en kwaliteit van de ter bemiddeling/veiling objecten.

Artikel 3
1. Collactions is vrij te bepalen of, wanneer en in welke veiling de objecten ter verkoop/bemiddeling zal worden aangeboden.
2. Collactions heeft het recht naar eigen inzicht over de te veilen/het te bemiddelen object mededelingen te doen en afbeeldingen te verspreiden in het publieke domein.

Artikel 4
1. Collactions heeft het recht de objecten in een veiling/bemiddeling te verkopen beneden de limiet zolang het verschil tussen het toegewezen bedrag en de limiet voor rekening van Collactions komt.
2. Collactions heeft het recht een in een veiling/bemiddeling onverkocht gebleven objecten met inachtneming van de met de opdrachtgever overeengekomen condities onderhands te verkopen, dan wel op een ander tijdstip te herveilen /bemiddelen.

Artikel 5
1. In afwijking van artikel 4 is opdrachtgever gerechtigd een in een veiling/bemiddeling onverkocht gebleven object terug te nemen tegen voldoening van door Collactions reeds gemaakte en overeen-gekomen kosten.
2. Indien opdrachtgever een object na de uiterste inschrijf of inname datum van een voorgenomen veiling /bemiddeling terugtrekt is opdrachtgever aan Collactions vergoeding van gederfde commissies en opgelden en gemaakte en overeengekomen kosten verschuldigd.

Artikel 6
1. Opdrachtgever machtigt Collactions onherroepelijk de koper van de geveilde/bemiddelde objecten toe te staan ontbinding van de koop en restitutie van de koopprijs te vorderen, indien de koper binnen 3 maanden na veiling/bemiddelingdatum naar genoegen van Collactions zodanige gebreken in de objecten of in de omschrijving aantoont dat de koper, indien deze hem ten tijde van de veiling/bemiddeling bekend waren geweest, van de koop zou hebben afgezien of slechts tegen een aanmerkelijk lagere prijs gekocht zou hebben.
2. Opdrachtgever machtigt Collactions onherroepelijk ontbinding van een koop te vorderen en de objecten terug te nemen indien de koper van de objecten in gebreke is terzake van diens met de koop verband houdende betalingsverplichtingen.
3. In geval van ontbinding van de koop ingevolge dit artikel geldt de objecten als onverkocht en is opdrachtgever verplicht hetgeen hem terzake reeds is uitbetaald onverwijld aan Collactions terug te betalen.

Artikel 7
Opdrachtgever heeft recht op de bij verkoop van de objecten gerealiseerde opbrengst verminderd met het volgende:
a. Commissie: voor objecten geldt een aan Collactions vooraf overeengekomen verschuldigd commissie-percentage plus eventuele volgrechtvergoeding. Voor ieder object geldt een minimum van 100,00 Euro;
b. Overige kosten: overige kosten worden slechts in rekening gebracht voor zover dit door Collactions nadrukkelijk met de opdrachtgever is overeengekomen;
c. Belastingen: Collactions is gehouden over de commissie en over de in rekening te brengen kosten, behoudens die terzake van verzekering en volgrechtvergoeding, BTW in rekening te brengen.

Artikel 8
1. Opdrachtgever blijft eigenaar van de objecten tot het moment dat volledige betaling door koper is voldaan. Ter bescherming van de opdrachtgever worden de objecten niet eerder verzonden totdat de volledige betaling of betaalbewijs daarvan door Collactions is ontvangen.
2. Door opdrachtgever bij Collactions in consignatie gegeven objecten worden verzekerd opgeslagen. 

Artikel 9
1. Het betalingsverkeer der door Collactions te houden bemiddeling/veilingen loopt uitsluitend via Collactions.

Artikel 10
1. Tenzij anders overeengekomen verzendt Collactions de objecten aangetekend en/of verzekerd naar de koper(s). Verzend- en portokosten zijn voor de koper.
2. Koper kan vooraf volledig betaalde objecten afhalen bij Collactions op eigen risico en alleen op afspraak.
3. Collactions streeft naar een levertijd van maximaal 7 dagen binnen Nederland, 14 dagen binnen de EU en 21 dagen buiten de EU. Levertijd wordt gerekend vanaf ontvangstdatum van betaling of betaalwijs door Collactions.

Artikel 11
Op alle rechtsbetrekkingen tussen opdrachtgever en Collactions is het Nederlands recht van toepassing. Bij verschillen tussen de Nederlandse tekst van deze voorwaarden en enige buitenlandse vertaling is de Nederlandse tekst beslissend.

Collactions, september 2014